Nickoletta Städ AB

Följ oss :

Nickoletta Städ AB med organisationsnummer 559081–5493 och adress Rönnvägen 5, 247 60 Veberöd (”vi”, ”oss”, ”Nickoletta Städ”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på Nickoletta Städ är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här Integritetspolicyn. Integritetspolicyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta oss på gdpr@nickolettastad.se.

Nickoletta Städ samlar in information om dig genom den information som du själv delger oss när du ingår avtal, söker jobb hos oss eller som du i övrigt delger i kommunikation med oss.

 

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan. Vi kan komma att uppdatera Integritetspolicyn till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. När vi uppdaterar Integritetspolicyn kommer vi att informera dig. Du kan se när den senaste uppdaterades genom att kontrollera datumet längst ner i denna Integritetspolicy.

 

Syftet med Integritetspolicyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi använder dina personuppgifter.

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid
Vi behandlar din IP – adress, när du skriver in en adress till en webbplats i din webbläsare skapas ett anrop som skickas ut på internet. Anropet passerar våra routrar på sin väg till vår hemsida.
Vi behöver behandla din IP-adress för att du ska kunna vistas på vår hemsida.
Vi har ett berättigat intresse av att du och andra personer som är intresserade av våra tjänster ska kunna surfa på vår hemsida för att kunna ta del av våra tjänster.
Din IP-adress behandlas under tiden för ditt besök på vår webbplats (sessionscookies). Övriga cookies sparas till dess du raderar dem från din webbläsare. Genom att radera cookies eller stänga av funktionen i din webbläsare kan du tillse att Nickoletta Städ inte längre behandlar informationen.

2. Personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information den sökande uppger när denne söker jobb.

Vi behöver denna information för att hålla kontakt med dig och för att bedöma din ansökan utifrån den tjänst du har sökt. Vi använder dina personuppgifter för att administrera och handlägga din ansökan om anställning, granska CV, personligt brev, referenser, betyg och intyg samt för att kommunicera med dig och för lagringsändamål.

 

Vi har ett berättigat intresse att göra nödvändig behandling av personuppgifterna för att möjliggöra urval och anställning.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter till dess positionen är fylld.

 
Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information den sökande uppger när denne söker jobb.

Vi behöver behandla denna information för framtida rekrytering och möjliggöra att vi kontaktar dig tidigt vid behov om en vakans uppkommer som du är lämplig och intressant för.

Vi har ett berättigat intresse av att spara din ansökan för en tid efter att positionen har blivit fylld utifall en vakans eller ett behov på en liknande position uppkommer som du är lämplig och intressant för.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om ett

 

(1) år från att den utlysta tjänsten tillsats.

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information den sökande uppger när denne skickar in en spontanansökan till oss.

Vi behöver behandla denna information för framtida rekrytering och möjliggöra att vi kontaktar dig tidigt vid behov.

Både du och vi har ett berättigat intresse av att vi kan behålla din ansökan en tid efter att den inkommit utifall en vakans eller ett behov på en lämplig position uppkommer.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om ett

(1) år efter att spontanansökan inkommit.

 

3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att använda våra tjänster eller efterfrågar offert (prisuppgift)

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, (även personnummer vid enskild firma), adress, e-postadress. telefonnummer.

Vi behöver behandla denna information för att kunna ge dig en offert (prisuppgift).

Ingående av avtal.

Offerten sparas i upp till tre (3) månader därefter raderas den om du inte accepterar den.

 

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Offerten sparas i upp till tre (3) månader därefter raderas den om du inte accepterar den.

Vi behöver behandla denna information för att vi ska kunna ingå i en avtalsrelation med er.

Vi har ett berättigat intresse av att kunna upprätthålla vår avtalsrelation.

Vi kommer att behandla dessa personuppgifter under avtalstiden och under en tid om tre (3) år efter avtalstidens slut.

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, (även personnummer vid enskild firma), adress, e-postadress, telefonnummer.

Vi behöver behandla denna information för att utföra vår tjänst och arbetet du har beställt.

Ingående av avtal.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre (3) år från dagen för tjänstens upphörande, eller den tid som påkallas av tjänstens natur.

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer.

För att ansöka om ROT – avdrag hos Skatteverket efter förfrågan från dig.

Ingående av avtal.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om sju (7) år efter dagen för ansökan om ROT- avdraget.

4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du har ingått avtal med oss

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, (även personnummer vid enskild firma),

e-postadress, telefonnummer samt inköpta tjänster.

Vi behöver behandla denna information för att kunna uppfylla våra lagliga och avtalsmässiga förpliktelser till dig.

Behandlingen grundas på rättslig förpliktelse. För att uppfylla lagkrav som finns så behöver vi behandla dessa uppgifter. För att leva upp till garanti och reklamationsvillkor.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre

(3) år från dagen för tjänstens upphörande: under den tid som reklamationsrätten enligt lag gäller.

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Namn, personnummer, (även personnummer vid enskild firma), adress, e-postadress, telefonnummer.

Vi behöver behandla denna information för att kunna skicka fakturor, ta betalt för och redovisa våra ekonomiska uppgifter/ bokföringsändamål.

Behandlingen grundas på rättslig förpliktelse. Lagras i enlighet med bokföringsregler.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om sju

(7) år från dagen de bokfördes enligt bokföringslagen.

5. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättliga anspråk

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Personuppgifter som har behandlats i och med att du har ingått avtal med oss.

Vi behöver behandla denna information för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, författning, myndighetsföreskrift och riktlinjer.

Behandlingen grundas på rättslig förpliktelse. För att uppfylla lagkrav som finns så behöver vi behandla dessa uppgifter.

Dessa lagkrav kan exempelvis vara skatterättsliga eller enligt bokföringsförpliktelser.

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre

(3) år från dagen för tjänstens upphörande, eller den tid som påkallas av den rättsliga förpliktelsen.

Personuppgifter som behandlas
Ändamål
Laglig grund
Lagringstid

Personuppgifter som har behandlats i och med att du kommit i kontakt med våra tjänster.

Vid en eventuell tvist kan vi behandla personuppgifter för att utreda, bemöta eller fastställa rättsliga anspråk.

Vi har ett berättigat intresse av att tillvarata våra rättigheter.

 

Vi kommer behandla dessa personuppgifter under en tid om tre

(3) år från dagen för tjänstens upphörande, eller den tid som påkallas tills det rättsliga anspråket har fastställts och beslut/dom har vunnit laga kraft.

 

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering och delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet.

Vi delar personuppgifter med våra samarbetsparters så som vår revisor Tore Kahnberg SPC ekonomi (organisationsnummer: 470112–XXXX), vår löneadministratör Visma Spcs AB (organisationsnummer: 556252–9155), vår IT-leverantör Tengella Systems AB (organisationsnummer: 556769–3717) och vår hemsideleverantör Pixeltokig AB (organisationsnummer: 559285–9002). Vi delar dina personuppgifter när det krävs enligt lag, så som med Skatteverket och andra relevanta myndigheter.

IT-leverantörer – Vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst.

Leverantör av redovisningstjänster – Vi använder externa leverantörer av redovisnings- och bokföringstjänster, leverantörerna är nödvändiga för att vi ska kunna ta fakturera och bokföra i vår verksamhet.

Myndigheter och rättsväsende – Vi kan dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.

7. Överföringar utanför EU/EES

I dagsläget behandlar vi din data enbart inom EU/EES. Skulle det vid undantagsfall dyka upp en situation där vi skulle behöva behandla din data utanför EU/EES så kommer vi vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, avslöjande, ändring, förstörelse, obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. Nickoletta Städs medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa Nickoletta Städs regler, Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

9. Dina rättigheter

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt

 

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de

specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde.

 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på nickolettastad.stefan@telia.com.

 

Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Rätt till tillgång – Du har rätt att vända sig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (rätten att begära registerutdrag).

 

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter rättade och komplettera med korrekta uppgifter. Du har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga uppgiften.

 

Rätt till radering – Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter raderade (rätten att bli bortglömd).

 

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

 

Rätt att göra invändningar – Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

 

Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och föra över de personuppgifter som du själv har lämnat till Nickoletta Städ till en annan verksamhet/personuppgiftsansvarig.

 

Rätt till återkallelse av samtycke – Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter som Nickoletta Städ behandlar med sådan rättslig grund.

 

Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

 

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 20 oktober 2022.