Nickoletta Städ AB

Följ oss :

Avtalsvillkor

1. Uppdragets art och omfattning

1.1 Art och omfattning

Städfirman utför åt kunden följande uppdrag:

Hemstädning/storstädning/flyttstädning/dödsbostä preciserad beskrivning av vad som ingår I varje uppdragstyp framgår av allmänna villkor.

1.2 Ändring av omfattning, tidplan eller karaktär

Konstaterar part att det föreligger behov att ändra uppdragets omfattning, tidplan eller karaktär ska parten snarast meddela andra parten detta. Ändring av uppdragets omfattning, tidplan eller karaktär får endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Förfrågan om ändring ska sändas till part senast sju (7) dagar innan avsett städningstillfälle. En ändring ska meddelas den andra parten senast sju (7) dagar I förtid.

2. Uppdragets genomförande

2.1 Utförande

Uppdraget ska utföras med omsorg och på ett I övrigt fackmannamässigt sätt av städfirman.

2.2 Samarbete

Under uppdragets genomförande ska parterna samarbeta och samråda. Kunden ska lämna städfirman tillgång till de utrymmen, den information och det underlag som är nödvändigt för uppdragets genomförande och I övrigt utföra överenskomna åtgärder. Kunden har skyldighet att lämna/tillhandahålla nyckel för att städfirman skall få tillgång till utrymmen samt även lämna en larmkod eller själv larma av.

För det fall städfirman endast bereds tillträde till en del av utrymmet och detta medför att städfirman inte till viss del eller I sin helhet kan utföra uppdraget ska städfirman erhålla ersättning som om uppdraget hade utförts I sin helhet.

Städfirman ska rätta sig efter gällande säkerhetsföreskrifter och direktiv från kunden vid uppdragets fullgörande.

Om kunden I övrigt brister I någon del på ett sådant sätt att städfirman inte kan utföra tjänsterna är kunden betalningsskyldig som att tjänsterna har utförts I sin helhet.

2.3 Nycklar och larm

För det fall kunden ej lämnar/tillhandahåller nyckel och städfirman inte får tillgång till utrymmen ska städfirman erhålla ersättning som om uppdraget hade utförts I sin helhet. Detsamma gäller ifall kunden ej lämnar en larmkod eller ej har larmat av.

För det fall kunden ej lämnar en larmkod eller ej larmat av när städfirman ska genomföra uppdraget, svarar kunden för kostnader som uppstår såsom, men ej begränsat till, utryckningskostnader.

Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna om tillhandahållande av nycklar på annat sätt än fysiskt överlämnande från kunden direkt till städfirman, vari nyckelkvittens upprättas, gäller följande.

Kunden är medveten, och införstådd med, att städfirman inte svarar för nycklar som avlämnas på annat sätt av kunden före uppdragets påbörjan. Städfirman svarar inte heller för nycklar efter uppdragets slutförande.

2.4 Städutrustning

Städfirman tillhandahåller städmaterial och utrustning om inte annat överenskommits parterna emellan. Önskar kunden att särskild utrustning ska användas ska kunden skriftligen meddela städfirman därom. Kunden bekostar sådan särskild utrustning.

2.5 Tidsplan, specifikationer och direktiv

Städfirman ska utföra uppdraget I enlighet med överenskommen tidplan, specifikationer och direktiv.

2.6 Avvikande omständigheter

För det fall kunden I förväg får kännedom om omständigheter som medför att uppdraget inte kan utföras eller att uppdraget kräver en mer omfattande insats än vad som angetts I specifikation ska kunden så snart denne fått kännedom om omständigheten, kontakta städfirman och informera om detta. Städfirman äger då rätt att antingen avsäga sig eller att utföra uppdraget vid ett senare tillfälle.

Vid oförutsägbara händelser såsom sjukdom och olycka äger part rätt att antingen avsäga sig eller att utföra uppdraget vid ett senare tillfälle.

2.7 Avvikande utrymmen

Är utrymmet där uppdraget ska utföras avvikande på ett sådant sätt att:

  • det föranleder mer omfattande arbete än vad som skäligen kan krävas utifrån vad som kan anses vara normalt för liknande utrymmen, eller
  • det avviker från vad kunden har uppgivit, eller
  • det får anses avvikande med hänsyn till omständigheterna I övrigt

Ska städfirman kontakta kunden.

Kunden har rätt att välja om:

  • städfirman ska utföra uppdraget och debitera sin extra nedlagda tid I enlighet med städfirmans ordinarie timersättningar, eller om
  • städfirman ska avstå från att utföra uppdraget. Kunden debiteras I så fall inte för den del av uppdraget som städfirman avstår från att utföra.

2.8 Arbete under lördagar och söndagar

Städfirman utför inte arbete under lördagar och söndagar. Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om kunden önskar att städfirman ska utföra arbete på en lördag eller söndag måste kunden skicka en förfrågan därom.

2.9 Reklamation

Reklamation på grund av att kunden anser att fel föreligger ska göras inom sju (7) dagar från uppdragets utförande. Reklamation ska alltid innehålla bild-eller videomaterial som bekräftar påstådd felaktighet I uppdraget. Om städfirman bedömer att det föreligger brist I utförande ska städfirman inom två arbetsdagar avhjälpa bristen. Kunden äger inte göra gällande någon annan påföljd än sådant avhjälpande. Om städfirman inte avhjälper fel I utförd tjänst har kunden I stället rätt till ersättningsavdrag.

Reklamation avseende flyttstädning skall göras inom sju (7 dagar) från uppdragets utförande. Inom samma tidsfrist är kunden skyldig att I skrift (sms, mejl) återkomma om flytstädning har godkänts eller ej. Om återkoppling inte sker inom tidsfristen ses flyttstädning som godkänd.

Kunden är medveten, och införstådd med, att städfirman inte är ansvarig för brister som anmärks av tredje man efter fristen om sju (7) dagar.

3. Ersättningsformer

3.1 Ersättning

Arbetet debiteras per arbetstimme med fakturering månadsvis.

Parterna kan avtala om att flyttstädning, dödsbostädning, trappstädning och företagsstädning debiteras till fast pris.

4. Ersättning

4.1 Ersättning för uppdraget

Ersättningen för uppdraget uppgår till 235 kr/h och personal efter rut-avdrag / gäller hemstädning

Ersättning för grundavgift (städmaterial och framkörningsavgift) uppgår till 90 kr/städtillfälle.

5. Rut-avdrag

5.1 Kundens ansvar för rut-avdrag

Kunden ska informera städfirman I det fall kunden vill nyttja sitt rut-avdrag.

Kunden svarar för att kundens uppgifter är korrekta och medför rätt till rut-avdrag.

Städfirman följer de lagar och regler som är tillämpliga vid varje givet tillfälle.

För att läsa mer om rut-avdrag: Läs mar

6. Ändring av ersättning

6.1 Ändring av ersättning vid ändring av uppdraget

Om parterna kommit överens om ändring av uppdraget, ska även fast ersättning ändras enligt vad som vid vart ändringstillfälle överenskommes mellan parterna.

7. Betalningsvillkor och invändningar

7.1 Betalningsvillkor

För konsument gäller betalningsvillkor om femton (15) dagar efter fakturans utförandedatum.

För företag gäller betalningsvillkor om trettio (30) dagar efter fakturans utförandedatum.

Eventuella invändningar mot fakturan skall framföras inom sju (7) dagar efter fakturans utförandedatum. Invändningar framförda efter denna tidsfrist beaktas ej.

7.2 Betalningssätt

Betalning sker mot faktura. Fakturan ska tydligt specificera arten och omfattningen av de kostnader städfirman haft under perioden samt annan ersättning som särskilt överenskommits.

8. Dröjsmål med betalning

8.1 Dröjsmålsränta, ersättning för påminnelse och inkasso

Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt lag, samt I förekommande fall ersättning för påminnelser och inkassokrav enligt lag. Städfirman har därvid även rätt att efter skriftlig avisering därom till kunden tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden har erlagt eventuella utestående förfallna fordringar.

9. Städfirmans rättsliga ställning

9.1 Rättslig ställning

Städfirman och de personer hos städfirman som utför uppdraget är självständiga parter I förhållande till kunden och något anställningsförhållande ska inte uppstå mellan dessa och kunden på grund av avtalet.

10. Ansvar

10.1 Indirekta skador

Städfirman ansvarar inte I något fall för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och liknande kostnader eller förluster.

10.2 Direkt skada eller förlust

Om städfirman orsakar, av oaktsamhet, en sak-eller personskada ersätter städfirman skadan.

10.3 Städfirmans ansvar

Städfirmans totala ansvar gentemot kunden, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas städfirman till last, ska vara begränsat till ett belopp motsvarande vad städfirman erhållit I arvode från kunden under den tremånadersperiod som föregått skadan.

10.4. Rapportering av en skada

Skadan skall av kunden rapporteras inom tjugofyra (24) timmar efter kundens hemankomst dagen uppdraget har utförts. Rapportering efter denna tidsfrist beaktas ej.

11. Försäkringar

11.1 Ansvarsförsäkring

Städfirman ansvarar för att denne innehar ansvarsförsäkring med erforderligt försäkringsbelopp för uppdragets genomförande och att försäkringen är giltig under uppdragstiden.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Överlåtelse till tredje man

Ingendera part får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt avtalet till tredje man.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1 Ikraftträdande och upphörande

Avtalet träder ikraft # och gäller tillsvidare.

Uppsägning av detta avtal sker skriftligen antingen brevledes eller via mejl. Uppsägningstiden är en (1) månad räknad från mottagandet av uppsägningshandling.

14. Förtida upphörande

14.1 Ersättning vid förtida upphörande

I det fall att någon av parterna inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt avtalet, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle detta åsidosättande vara av väsentlig betydelse har motparten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

14.2 Konkurs, ackord eller ansökan om rekonstruktion

Rätt till hävning av avtalet föreligger I det fall part försätts I konkurs, har inlett ackordsförhandlingar, ingett ansökan om rekonstruktion enligt lag om företagsrekonstruktion till rätten eller annars är på obestånd och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för avtalets rätta fullgörande.

14.3 Ersättning för redan utfört arbete

Städfirman ska alltid erhålla ersättning för utfört arbete och styrkt kostnad.

15. Distansavtal och avtal utanför affärslokaler

15.1. Avtalstecknande

Detta uppdragsavtal kan träffas på distans, det vill säga genom kommunikationen på distans.
Detta avtal kan även träffas utanför affärslokaler, det vill säga:

  • Då parterna samtidigt är närvarande på någon annan plats än I städfirmans affärslokal eller efter det att kunden/konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats,
  • I städfirmans affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskommunikation I omedelbar anslutning till att kunden/konsumenten kontaktas av städfirman på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande eller
  • under en utflykt som har anordnats av städfirman I marknadsförings-eller försäljningssyfte.

16. Ångerrätt och ersättning

16.1. Ångerrätt och ångerblankett

Om detta uppdragsavtal träffas på distans eller utanför affärslokal I enlighet med punkten 14 har kunden/konsumenten rätt att frånträda avtalet genom att till städfirman lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag avtalet har ingåtts.

För utövande av ångerrätten kan kunden/konsumenten använda den bifogade till detta uppdragsavtal ångerblanketten. Kunden/konsumenten får även lämna meddelandet om utövande av ångerrätten på städfirman webbplats varefter bekräftar städfirman utan dröjsmål mottagandet av meddelandet.

16.2. Ersättning vid utövande av ångerrätten

Om kunden/konsumenten utövar sin ångerrätt skall denne ersätta städfirman för en proportionell andel av det avtalade priset för den tjänst som utförts innan kunden/konsumenten utövade ångerrätten, under förutsättning att denne uttryckligen I en handling eller I någon annan läsbar och varaktig form, har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen.

17. Ändringar av avtalet och tillägg till avtalet

17.1 Krav för ändringar I avtalet

Ändringar av avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga.

18. Behandling av personuppgifter

18.1 Gällande lagstiftning och behandling av personuppgifter

Städfirman behandlar personuppgifter I enlighet med dataskyddslagen 2016/679. I den mån det är nödvändigt kan städfirman komma att lämna ut personuppgifter till företag och organisationer som städfirman samarbetar med, t.Ex. Företag som tillhandahåller administrativa tjänster. Personuppgifterna kan vidare komma att överföras till myndigheter, t.Ex. Försäkringskassan eller skatteverket.

19. Lagval och tvistelösning

19.1 Lagval

Avtalet ska tillämpas I enlighet med svensk rätt.

19.2 Tvistelösning

Tvister med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol.